Nguồn Meanwell

Meanwell

Meanwell

12 tháng

ĐAI LÝ ĐỘC QUYỀN NGUỒN MEANWELL
Bộ Nguồn Meanlwell: ENCLOSED-G3 SERIES

RS-15-3.3

RS-50-3.3

RS-150-3.3

RD-125-2412

RQ-125D

RS-15-5

RS-50-5

RS-150-5

RD-125-1248

RS-15-12

RS-50-12

RS-150-12

RD-125-4812

RS-15-15

RS-50-15

RS-150-15

RD-125-2448

RS-15-24

RS-50-24

RS-150-24

RD-125-4824

RS-15-48

RS-50-48

RS-150-48

RID-125-1205

RS-25-3.3

RS-75-3.3

RD-35A

RID-125-2405

RS-25-5

RS-75-5

RD-35B

RQ-50B

RS-25-12

RS-75-12

RD-3513

RQ-50C

RS-25-15

RS-75-15

RD-50A

RQ-50D

RS-25-24

RS-75-24

RD-50B

RQ-65B

RS-25-48

RS-75-48

RD-65A

RQ-65C

RS-35-3.3

RS-100-3.3

RD-65B

RQ-65D

RS-35-5

RS-100-5

RD-85A

RQ-85B

RS-35-12

RS-100-12

RD-85B

RQ-85C

RS-35-15

RS-100-15

RD-125A

RQ-85D

RS-35-24

RS-100-24

RD-125B

RQ-125B

RS-35-48

RS-100-48

RD-125-1224

RQ-125C

Bộ Nguồn Meanlwell: ENCLOSED-NE SERIES

NES-15-5

NES-75-5

NED-35A

NET-75A

NES-350-3.3

NES-15-12

NES-75-12

NED-35B

NET-75B

NES-350-5

NES-15-15

NES-75-15

NED-50A

NET-75C

NES-350-7.5

NES-15-24

NES-75-24

NED-50B

NET-75D

NES-350-12

NES-15-48

NES-75-48

NED-75A

NES-200-3.3

NES-350-15

NES-25-5

NES-100-5

NED-75B

NES-200-5

NES-350-24

NES-25-12

NES-100-7.5

NED-100A

NES-200-7.5

NES-350-27

NES-25-15

NES-100-9

NED-100B

NES-200-12

NES-350-36

NES-25-24

NES-100-12

NED-100C

NES-200-15

NES-350-48

NES-25-48

NES-100-15

NED-100D

NES-200-24

NES-35-5

NES-100-24

NET-35A

NES-200-27

NES-35-12

NES-100-48

NET-35B

NES-200-36

NES-35-15

NES-150-5

NET-35C

NES-200-48

NES-35-24

NES-150-7.5

NET-35D

NES-35-48

NES-150-9

NET-50A

NES-50-5

NES-150-12

NET-50B

NES-50-12

NES-150-15

NET-50C

NES-50-15

NES-150-24

NET-50D

NES-50-24

NES-150-48

NES-50-48

Bộ Nguồn Meanwel: ENCLOSED –SE SERIES

SE-200-3.3

SE-350-12

SE-450-48

SE-1000-5

SE-1500-5

SE-200-5

SE-350-15

SE-600-5

SE-1000-9

SE-1500-12

SE-200-7.5

SE-350-24

SE-600-12

SE-1000-12

SE-1500-15

SE-200-12

SE-350-27

SE-600-15

SE-1000-15

SE-1500-24

SE-200-15

SE-350-36

SE-600-24

SE-1000-24

SE-1500-27

SE-200-24

SE-350-48

SE-600-27

SE-1000-48

SE-1500-48

SE-200-27

SE-450-3.3

SE-600-36

SE-200-36

SE-450-5

SE-600-48

SE-200-48

SE-450-12

SE-350-3.3

SE-450-15

SE-350-5

SE-450-24

SE-350-7.5

SE-450-36

Bộ Nguồn Meanlwell: ENCLOSED-G2 SERIES

S-25-5

S-150-5

S-250-5

D-60A

Q-120B

S-25-12

S-150-7.5

S-250-12

D-60B

Q-120C

S-25-15

S-150-9

S-250-15

ID-60B

Q-120D

S-25-24

S-150-12

S-250-24

T-60A

Q-250B

S-40-5

S-150-13.5

S-250-27

T-60B

Q-250C

S-40-12

S-150-15

S-250-48

T-60C

Q-250D

S-40-15

S-150-24

S-350-5

IT-60D

Q-250F

S-40-24

S-150-27

S-350-7.5

IT-60F

T-40A

S-60-5

S-150-48

S-350-12

Q-60B

T-40B

S-60-12

S-210-5

S-350-13.5

Q-60C

T-40C

S-60-15

S-210-7.5

S-350-15

Q-60D

S-60-24

S-210-12

S-350-24

IQ-60D

S-100F-5

S-210-13.5

S-350-27

IQ-60F

S-100F-7.5

S-210-15

S-350-48

D-120A

S-100F-12

S-210-24

D-120B

S-100F-15

S-210-27

S-100F-24

S-210-48

S-100F-48

ENCLOSED-PFC SERIES

SP-75-3.3

SP-320-3.3

PSP-600-5

TP-75D

QP-375-5A

SP-75-5

SP-320-5

PSP-600-12

TP-7503

QP-375-5B

SP-75-7.5

SP-320-5PNC

PSP-600-13.5

TP-100A

QP-375-5C

SP-75-12

SP-3207.5-

PSP-600-15

TP-100B

QP-375-5D

SP-75-13.5

SP-320-12

PSP-600-24

TP-100C

QP-375-5E

SP-75-15

SP-320-13.5

PSP-600-27

TP-100D

QP-375-24B

SP-75-24

SP-320-15

PSP-600-48

TP-150A

QP-375-24C

SP-75-27

SP-320-24

PSP-1000-12

TP-150B

HRP-75-3.3

SP-75-48

SP-320-27

PSP-1000-15

TP-150C

HRP-75-5

SP-100-3.3

SP-320-36

PSP-1000-24

TP-150D

HRP-75-7.5

SP-100-5

SP-320-48

PSP-1000-27

QP-100B

HRP-75-12

SP-100-7.5

SP-480-3.3

PSP-1000-48

QP-100C

HRP-75-15

SP-100-12

SP-480-5

PSP-1500-5

QP-100D

HRP-75-24

SP-100-13.5

SP-480-12

PSP-1500-12

QP-100F

HRP-75-36

SP-100-15

SP-480-15

PSP-1500-15

QP-100-3A

HRP-75-48

SP-100-24

SP-480-24

PSP-1500-24

QP-100-3B

HRP-100-3.3

SP-100-27

SP-480-48

PSP-1500-27

QP-100-3C

HRP-100-5

SP-100-48

SP-500-12

PSP-1500-48

QP-100-3D

HRP-100-7.5

SP-150-3.3

SP-500-13.5

RSP-2000-12

QP-150B

HRP-100-12

SP-150-5

SP-500-15

RSP-2000-24

QP-150C

HRP-100-15

SP-150-7.5

SP-500-24

RSP-2000-48

QP-150D

HRP-100-24

SP-150-12

SP-500-27

RSP-2400-12

QP-150F

HRP-100-36

SP-150-13.5

SP-500-48

RSP-2400-24

QP-150-3A

HRP-100-48

SP-150-15

SP-750-5

RSP-2400-48

QP-150-3B

HRP-150-3.3

SP-150-24

SP-750-12

RSP-3000-12

QP-150-3C

HRP-150-5

SP-150-27

SP-750-15

RSP-3000-24

QP-150-3D

HRP-150-7.5

SP-150-48

SP-750-24

RSP-3000-48

QP-200D

HRP-150-12

SP-200-3.3

SP-750-27

HSP-150-2.5

QP-200F

HRP-150-15

SP-200-5

SP-750-48

HSP-150-3.8

QP-200-3A

HRP-150-24

SP-200-7.5

SP-240-5

HSP-150-5

QP-200-3B

HRP-150-36

SP-200-12

SP-240-7.5

HSP-250-2.5

QP-200-3C

HRP-150-48

SP-200-13.5

SP-240-12

HSP-250-3.6

QP-200-3D

SVP-150-12

SP-200-15

SP-240-15

HSP-250-5

QP-200-3E

SVP-150-24

SP-200-24

SP-240-24

TP-75A

QP-320D

SVP-150-48

SP-200-27

SP-240-30

TP-75B

QP-320F

SVP-300-12

SP-200-48

SP-240-48

TP-75C

HRP-600-3.3

SVP-300-24

HRP-200-3.3

HRP-300-3.3

HRP-450-3.3

HRP-600-5

SVP-300-48

HRP-200-5

HRP-300-5

HRP-450-5

HRP-600-7.5

SVP-600-12

HRP-200-7.5

HRP-300-7.5

HRP-450-7.5

HRP-600-12

SVP-600-24

HRP-200-12

HRP-300-12

HRP-450-12

HRP-600-15

SVP-600-48

HRP-200-15

HRP-300-15

HRP-450-15

HRP-600-24

SVP-1500-12

HRP-200-24

HRP-300-24

HRP-450-24

HRP-600-36

SVP-1500-24

HRP-200-36

HRP-300-36

HRP-450-36

HRP-600-48

SVP-1500-48

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

MEAN WELL SE-600-5 Call

MEAN WELL SE-600-5

Call: 0937 733 151
Bộ nguồn meanwell SE-1500-27 Call
MEAN WELL DRP-480-24 Call

MEAN WELL DRP-480-24

Call: 0937 733 151
MEAN WELL SE-1000-5 Call

MEAN WELL SE-1000-5

Call: 0937 733 151
MEAN WELL SE-450-24 Call

MEAN WELL SE-450-24

Call: 0937 733 151
MEAN WELL SE-1000-15 Call

MEAN WELL SE-1000-15

Call: 0937 733 151
MEAN WELL DRP-480-48 Call

MEAN WELL DRP-480-48

Call: 0937 733 151
MEAN WELL SE-600-12 Call

MEAN WELL SE-600-12

Call: 0937 733 151
MEAN WELL SE-1500-48 Call

MEAN WELL SE-1500-48

Call: 0937 733 151
MEAN WELL DRP-240-48 Call

MEAN WELL DRP-240-48

Call: 0937 733 151
MEAN WELL SE-600-48 Call

MEAN WELL SE-600-48

Call: 0937 733 151

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr Duy

Mr Duy - 0937.733.151

Sản phẩm

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 27
  • Hôm nay 763
  • Hôm qua 1,073
  • Trong tuần 5,194
  • Trong tháng 19,683
  • Tổng cộng 2,223,065

Quảng cáo

Đối tác

SẢN PHẨM CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC
BỘ XỮ LÝ BỀ MẶT CORONA -TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH BỀ MẶT VẬT LIỆU IN
PLC SHIHLIN, MITSUBISHI, LIYAN, FATEK...
MÀN HÌNH WEINTEK-EASYVIEW, WEINVIEW
MÀN HÌNH SHIHLIN
MÀN HÌNH  OP320, SANCH
MÀN HÌNH LIYAN
MÀN HÌNH FATEK
SERVO YASKAWA, MITSU, SHIHLIN,TOSHIBA...
BIẾN TẦN Đài Loan
BIẾN TẦN SANCH
ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ
BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MÁY CẮT BAO BÌ
BỘ ĐIỀU CHỈNH LỰC CĂNG DÙNG TRONG NGÀNH BAO BÌ NHỰA
THẮNG - LI HỢP TỪ
SSR - RƠ LE BÁN DẪN
BỘ ĐỤC LỖ BAO BÌ

Top

   (0)