RELAY BÁN DẪN KYOTTO

mỗi trang
KYOTTO KH197-100,KH120-150,KH120-120,KH120-100,KH120-80,KH104-150 ,KH104-120 ,KH104-104 Call

KYOTTO KH197-100,KH120-150,KH120-120,KH120-100,KH120-80,KH104-150 ,KH104-120 ,KH104-104

Accessories (HEAT SINK) Series - Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KH080-50, KH080-100,KH080-150, KH090-100,KH100-45,KH100-70,KH100-100,KH100-150 Call

KYOTTO KH080-50, KH080-100,KH080-150, KH090-100,KH100-45,KH100-70,KH100-100,KH100-150

Accessories (HEAT SINK) Series - Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KH050-50, KH060-50,KH060-80,KH060-100,KH060-120,KH060-150, Call

KYOTTO KH050-50, KH060-50,KH060-80,KH060-100,KH060-120,KH060-150,

Accessories (HEAT SINK) Series - Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
K3P40R25DA-2L,K3P40R40DA-2L, K3P40R50DA2L,K3P40R75DA-2L,K3P40R90DA-2L,K3P40R100DA-2L,K3P40R125 Call

K3P40R25DA-2L,K3P40R40DA-2L, K3P40R50DA2L,K3P40R75DA-2L,K3P40R90DA-2L,K3P40R100DA-2L,K3P40R125

K3P40R**DA(DC-AC)(480VAC) 3 PHASE Series - Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
K3P20R25DA-2L,K3P20R40DA-2L,K3P20R50DA-2L,K3P20R75DA-2L,K3P20R90DA-2L,K3P20R100DA-2L,K3P20R125DA-2L Call

K3P20R25DA-2L,K3P20R40DA-2L,K3P20R50DA-2L,K3P20R75DA-2L,K3P20R90DA-2L,K3P20R100DA-2L,K3P20R125DA-2L

K3P20R**DA(DC-AC)(280VAC) 3 PHASE Series - Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
K3P40R25AA-2L,K3P40R40AA-2L,K3P40R50AA-2L,K3P40R75AA-2L,K3P40R90AA-2L,K3P40R100AA-2L,K3P40R125AA-2L Call

K3P40R25AA-2L,K3P40R40AA-2L,K3P40R50AA-2L,K3P40R75AA-2L,K3P40R90AA-2L,K3P40R100AA-2L,K3P40R125AA-2L

K3P40R**AA(AC-AC)(480VAC) 3 PHASE Series-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
K3P20R25DA-2L,K3P20R40DA-2L,K3P20R50DA-2L,K3P20R75DA-2L,K3P20R90DA-2L,K3P20R100DA-2L,K3P20R125DA-2L Call

K3P20R25DA-2L,K3P20R40DA-2L,K3P20R50DA-2L,K3P20R75DA-2L,K3P20R90DA-2L,K3P20R100DA-2L,K3P20R125DA-2L

K3P20R**DA(DC-AC)(280VAC) 3 PHASE Series-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
K3P40R25AA-2L,K3P40R40AA-2L,K3P40R50AA-2L,K3P40R75AA-2L,K3P40R90AA-2L,K3P40R100AA-2L,K3P40R125AA-2L Call

K3P40R25AA-2L,K3P40R40AA-2L,K3P40R50AA-2L,K3P40R75AA-2L,K3P40R90AA-2L,K3P40R100AA-2L,K3P40R125AA-2L

K3P40R**AA(AC-AC)(480VAC) 3 PHASE Series-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
K3P40C25DA-2L,K3P40C40DA-2L,K3P40C50DA-2L,K3P40C75DA-2L,K3P40C90DA-2L,K3P40C100DA-2L,K3P40C125DA-2L Call

K3P40C25DA-2L,K3P40C40DA-2L,K3P40C50DA-2L,K3P40C75DA-2L,K3P40C90DA-2L,K3P40C100DA-2L,K3P40C125DA-2L

K3P40C**DA(DC-AC)(480VAC) 3 PHASE Series-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
K3P20C25DA-2L, K3P20C40DA-2L,K3P20C50DA-2L,K3P20C75DA-2L,K3P20C90DA-2L,K3P20C100DA-2L,K3P20C125DA-2L Call

K3P20C25DA-2L, K3P20C40DA-2L,K3P20C50DA-2L,K3P20C75DA-2L,K3P20C90DA-2L,K3P20C100DA-2L,K3P20C125DA-2L

K3P20C**DA(DC-AC)(280VAC) 3 PHASE Series-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
K3P40C25AA-2L,K3P40C40AA-2L,K3P40C50AA-2L,K3P40C75AA-2L,K3P40C90AA-2L,K3P40C100AA-2L,K3P40C125AA-2L Call

K3P40C25AA-2L,K3P40C40AA-2L,K3P40C50AA-2L,K3P40C75AA-2L,K3P40C90AA-2L,K3P40C100AA-2L,K3P40C125AA-2L

K3P40C**AA(AC-AC)(480VAC) 3 PHASE Series-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
K3P20C25AA-2L,K3P20C40AA-2L,K3P20C50AA-2L,K3P20C75AA-2L,K3P20C90AA-2L,K3P20C100AA-2L, K3P20C125AA-2L Call

K3P20C25AA-2L,K3P20C40AA-2L,K3P20C50AA-2L,K3P20C75AA-2L,K3P20C90AA-2L,K3P20C100AA-2L, K3P20C125AA-2L

K3P20C**AA(DC-AC)(280VAC) 3 PHASE Series-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO K3P40R90DA, K3P40R100DA, K3P40R125DA, K3P40R25DA, K3P40R40DA, K3P40R50DA, K3P40R75DA Call

KYOTTO K3P40R90DA, K3P40R100DA, K3P40R125DA, K3P40R25DA, K3P40R40DA, K3P40R50DA, K3P40R75DA

K3P40R**DA(DC-AC)(480VAC) 3 PHASE Series-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO K3P20R90DA, K3P20R100DA, K3P20R125DA, K3P20R25DA K3P20R40DA K3P20R50DA, K3P20R75DA, Call

KYOTTO K3P20R90DA, K3P20R100DA, K3P20R125DA, K3P20R25DA K3P20R40DA K3P20R50DA, K3P20R75DA,

K3P20R**DA(DC-AC)(280VAC)-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO K3P40R75DA, K3P40R90DA, K3P40R100DA, K3P40R25DA, K3P40R40DA, K3P40R50DA, Call

KYOTTO K3P40R75DA, K3P40R90DA, K3P40R100DA, K3P40R25DA, K3P40R40DA, K3P40R50DA,

K3P40R**DA(DC-AC)(480VAC)-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO K3P20R90AA, K3P20R100AA, K3P20R125AA, K3P20R25AA, K3P20R40AA, K3P20R50AA, K3P20R75AA Call

KYOTTO K3P20R90AA, K3P20R100AA, K3P20R125AA, K3P20R25AA, K3P20R40AA, K3P20R50AA, K3P20R75AA

K3P20R**DA(DC-AC) (280VAC) -Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO K3P40C90DA, K3P40C100DA, K3P40C25DA, K3P40C40DA, K3P40C50DA, K3P40C75DA Call

KYOTTO K3P40C90DA, K3P40C100DA, K3P40C25DA, K3P40C40DA, K3P40C50DA, K3P40C75DA

K3P40C**DA(DC-AC)(480VAC) 3 PHASE SERIES-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO K3P20C90DA, K3P20C100DA, K3P20C125DA, K3P20C25DA, K3P20C40DA, K3P20C50DA, K3P20C75DA Call

KYOTTO K3P20C90DA, K3P20C100DA, K3P20C125DA, K3P20C25DA, K3P20C40DA, K3P20C50DA, K3P20C75DA

K3P20C**DA(DC-AC)(280VAC) 3 PHASE SERIES-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO K3K3P40C90AA, K3P40C100AA, K3P40C125AA, K3P40C25AA, K3P40C40AA, K3P40C50AA, K3P40C75AA Call

KYOTTO K3K3P40C90AA, K3P40C100AA, K3P40C125AA, K3P40C25AA, K3P40C40AA, K3P40C50AA, K3P40C75AA

K3P40C**AA(AC-AC)(480VAC) 3 PHASE SERIES - Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO K3P20C75AA, K3P20C90AA, K3P20C100AA, K3P20C125AA,K3P20C25AA, K3P20C40AA, K3P20C50AA, Call

KYOTTO K3P20C75AA, K3P20C90AA, K3P20C100AA, K3P20C125AA,K3P20C25AA, K3P20C40AA, K3P20C50AA,

K3P20C**AA(AC-AC)(280VAC) 3 PHASE SERIES-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO IO-2-20C04A, IO-2-40C04A,IO-4-20C04A, IO-4-40C04A,IO-8-20C04A, IO-8-40C04A Call

KYOTTO IO-2-20C04A, IO-2-40C04A,IO-4-20C04A, IO-4-40C04A,IO-8-20C04A, IO-8-40C04A

IO-X-0604D COM (+) COM (- ) (HEATEA LOAD ONLY)

Call: 0937 733 151
KYOTTO IO-2-20C04A, IO-2-40C04A,IO-4-20C04A,IO-4-40C04A, IO-8-20C04A , IO-8-40C04A Call

KYOTTO IO-2-20C04A, IO-2-40C04A,IO-4-20C04A,IO-4-40C04A, IO-8-20C04A , IO-8-40C04A

IO-X-20C04A COM (+) COM (- ) IO-X-40C04A COM (+) COM (- )

Call: 0937 733 151
KYOTTO KT20C08A, KT20C12A, K20C16A, KT20R08A, KT20R12A, KT20R16A Call

KYOTTO KT20C08A, KT20C12A, K20C16A, KT20R08A, KT20R12A, KT20R16A

Solid State Relay (S.S.R) KT20C08A/KT20C12A/K20C16A Solid State Relay (S.S.R) KT20R08A/KT20R12A/KT20R16A

Call: 0937 733 151
KYOTTO KS2002A , KS2004A , KS4002A, Call

KYOTTO KS2002A , KS2004A , KS4002A,

Solid State Relay(S.S.R) KS Series (Mini TYPE)(DC-AC)

Call: 0937 733 151
KYOTTO KR4040AX, KR4050AX, KR4075AX, KR4090AX,KR4010AX, KR4015AX, KR4025AX Call

KYOTTO KR4040AX, KR4050AX, KR4075AX, KR4090AX,KR4010AX, KR4015AX, KR4025AX

Solid State Relay (S.S.R) KR40 Series(VR - AC)(480VAC) -Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KR2040AX, KR2050AX, KR2075AX, KR2090AX, KR2010AX, KR2015AX, KR2025AX Call

KYOTTO KR2040AX, KR2050AX, KR2075AX, KR2090AX, KR2010AX, KR2015AX, KR2025AX

Solid State Relay (S.S.R) KR20 Series(VR - AC)(280VAC)

Call: 0937 733 151
KYOTTO KN2010D, KN2025D Call

KYOTTO KN2010D, KN2025D

Solid State Relay (S.S.R) KN20 Series (AC - DC) -Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KN1010D, KN1025D Call

KYOTTO KN1010D, KN1025D

Solid State Relay (S.S.R) KN1010 Series (AC - DC)-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KN0602D, KN0604D Call

KYOTTO KN0602D, KN0604D

Solid State Relay(S.S.R) KN Series (AC - DC) -Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KM20C02A, KM20C04A, KM20C06A Call

KYOTTO KM20C02A, KM20C04A, KM20C06A

Solid State Relay(S.S.R) KM Series (AC - AC) -Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KL40C40AX, KL40C50AX, KL40C75AX, KL40C100AX,KL40C125AX, KL40C25AX, Call

KYOTTO KL40C40AX, KL40C50AX, KL40C75AX, KL40C100AX,KL40C125AX, KL40C25AX,

Solid State Relay KL40 Series(AC - AC)(480VAC)-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KL20C40AX, KL20C50AX, KL20C75AX, KL20C100AX, KL20C125AX, KL20C10AX, KL20C15AX, KL20C25AX, Call

KYOTTO KL20C40AX, KL20C50AX, KL20C75AX, KL20C100AX, KL20C125AX, KL20C10AX, KL20C15AX, KL20C25AX,

Solid State Relay KL Series(AC - AC)(280VAC)-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KG2040D, KG2050D, KG2075D, KG2010D, KG2025D, Call

KYOTTO KG2040D, KG2050D, KG2075D, KG2010D, KG2025D,

Solid State Relay KG Series (DC - DC) (240VDC)-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTTO KG1025D, KG1040D, KG1050D, KG1075D, KG1005D, KG1010D, Call

KYOTTTO KG1025D, KG1040D, KG1050D, KG1075D, KG1005D, KG1010D,

Solid State Relay KG10 Series (DC - DC)(120VDC)-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KF0602D, KF0604D, KF1004D Call

KYOTTO KF0602D, KF0604D, KF1004D

Solid State Relay KF Series (DC - DC)-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151
KYOTTO KE0602D, KE0604D Call

KYOTTO KE0602D, KE0604D

Solid State Relay KE Series (DC - DC)-Liên Hệ: 0938.070.068 Mr Dũng /Email: vandungdhl@gmail.com/Skype: vandungdhl

Call: 0937 733 151

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr DŨNG

Mr DŨNG - 0937.733.151

Sản phẩm

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 15
 • Hôm nay 312
 • Hôm qua 1,462
 • Trong tuần 4,907
 • Trong tháng 28,806
 • Tổng cộng 1,939,989

Quảng cáo

Đối tác

SẢN PHẨM CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC
BỘ XỮ LÝ BỀ MẶT CORONA -TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH BỀ MẶT VẬT LIỆU IN
PLC SHIHLIN, MITSUBISHI, LIYAN, FATEK...
MÀN HÌNH WEINTEK-EASYVIEW, WEINVIEW
MÀN HÌNH SHIHLIN
MÀN HÌNH OP320, SANCH
MÀN HÌNH LIYAN
MÀN HÌNH FATEK
SERVO YASKAWA, MITSU, SHIHLIN,TOSHIBA...
BIẾN TẦN Đài Loan
BIẾN TẦN SANCH
ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ
BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MÁY CẮT BAO BÌ
BỘ ĐIỀU CHỈNH LỰC CĂNG DÙNG TRONG NGÀNH BAO BÌ NHỰA
THẮNG - LI HỢP TỪ
SSR - RƠ LE BÁN DẪN
BỘ ĐỤC LỖ BAO BÌ

Top

   (0)